BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

BIP Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

              

Witamy Państwa na stronach  Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością  naszej placówki.

 

Szkoła Podstawowa Nr 6  im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

ul. Osiedle Młodych 8  

14 - 100 Ostróda    

woj. warmińsko-mazurskie

                                                                                   tel. / fax 89 646 6911            e-mail: sp6ostroda@wp.pl

                                                                         NIP: 741-14-86-829               REGON: 001324472

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie na adres:

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
ul. Osiedle Młodych 8
14–100 Ostróda

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego
    w Ostródzie, 14-100 Ostróda, Osiedle Młodych 8.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30.

3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja zadań szkoły.

4. Podstawa prawna przetwarzania:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji
   i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- Ustawa o systemie informacji oświatowej,

- Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form  wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

- Zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcami danych osobowych są:

- podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty    wskazane przez opiekunów prawnych,

- dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.

    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu   nadzorczego,

- informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

7. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.    Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

   9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

  10. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.